เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
 • {l}

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว Click to Show Click to Hide

Liva.com Asia Co Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย เป็นบริษัทย่อยของ Liva Core Group ซึ่งบริษัทแม่ Liva Core มีภูมิลำเนาในประเทศฝรั่งเศส ดังนั้น ด้วยการเรียกดูหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา คุณจะเข้าถึงบริการของแพลตฟอร์มการจอง Liva ที่เป็นของ Liva Core เป็นหลัก ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงอยู่ภายใต้มาตรการที่กำหนดโดยกฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปที่ Liva Core นำมาใช้สำหรับบริษัทในเครือทั้งหมดของ Liva Core Group นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการประมวลผลข้อมูลของคุณภายใน Liva Core Group และสิทธิ์ที่คุณสามารถใช้ Liva.com Asia Co Ltd มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย โดยคำนึงถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA กฎหมาย PDPA ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของ GDPR ของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม อาจมีการใช้ลักษณะเฉพาะบางประการกับ PDPA PDPA ใช้กับองค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะรวบรวมและใช้ข้อมูลในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ยังใช้กับองค์กรที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยหากพวกเขานำเสนอสินค้าและบริการแก่เจ้าของข้อมูลในประเทศไทย หรือหากพวกเขาติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลในประเทศไทย PDPA ใช้กับเจ้าของข้อมูลในประเทศไทยและไม่มีการอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แพลตฟอร์มการจอง Liva

Liva Core เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่บริษัทดำเนินการ และให้บริการจองแก่ผู้ใช้ (โดยเฉพาะข้อมูล การค้นหา และการจัดการการจอง) ในภาคการขนส่งและการท่องเที่ยวเป็นหลัก เครื่องมือทั้งหมดที่มีให้ใช้งาน รวมถึงปลั๊กอิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งต่อจากนี้ไปจะเรียกว่าแพลตฟอร์มการจอง Liva

แพลตฟอร์มการจองของ Liva ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการลดขนาดข้อมูลซึ่งประกอบด้วยการรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเท่านั้น (การลดขนาดข้อมูล) เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อไม่จำเป็นอย่างยิ่งในการรวบรวม

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่าง ดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและการใช้ แพลตฟอร์มการจอง Liva ซึ่งให้บริการผ่านเว็บไซต์ต่างๆ และในประเทศต่างๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมทั่วไปของหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

คำจำกัดความ

ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนเสริมหรือชี้แจงข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไป แพลตฟอร์มการจอง Liva: ซอฟต์แวร์ประเภทกลไกการจองที่เสริมประสิทธิภาพด้วยปลั๊กอิน พัฒนาโดย Liva Core ร่วมกันสร้างโซลูชันการค้นหาและการจองที่ครอบคลุม เว็บไซต์: เว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนเป็นของ Liva Core (ตัวอย่าง: liva.com, phuketferry.com, Ferrysamui.com, baliferry.com ฯลฯ) การขนส่ง: บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลักและที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการขนส่งที่ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อ ซื้อ เช่า จอง หรือบริโภค ผู้ให้บริการขนส่ง: ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการจอง Liva สำหรับการจอง

บริการจอง: การสั่งซื้อออนไลน์ ซื้อ ชำระเงิน หรือจองบริการสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ บนแพลตฟอร์มการจอง Liva การจอง: คำสั่งซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และเสร็จสิ้นบนแพลตฟอร์มการจองของ Liva ผู้ใช้: ใครก็ตามที่ใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการจอง Liva บัญชีผู้ใช้: บัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มการจอง Liva

Liva Core Group: บริษัทในกลุ่ม Liva Core ทั้งหมด โดยเฉพาะ Liva Core (บริษัทแม่) และบริษัทในเครือ (เช่น Liva.com หรือ Liva.com Asia) ผู้รับ: บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจาก Liva Core ซึ่งอาจรวมถึงพนักงานของ Liva Core หรือหน่วยงานภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง พันธมิตร สถานประกอบการธนาคาร ฯลฯ)

ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวได้ ('เจ้าของข้อมูล') บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงถึงตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่ง ตัวระบุออนไลน์ หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงทางกายภาพ สรีรวิทยา เอกลักษณ์ทางพันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลธรรมดานั้น

วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์หลักที่กำหนดให้กับการประมวลผลและหน้าที่ที่สำคัญที่นำไปใช้ เจ้าของข้อมูล: ผู้ใช้หรือลูกค้าที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและรวมเข้ากับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Liva Core

ผู้ควบคุม: บริษัท Liva Core เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมการประมวลผลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของบริการจองที่นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มการจอง Liva และเว็บไซต์ เว้นแต่เป็นอย่างอื่น ระบุหรือระบุไว้อย่างชัดเจน ผู้ประมวลผล: บุคคลธรรมดาหรือกฎหมายที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Liva Core

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: การดำเนินการหรือชุดการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่คำนึงถึงกระบวนการที่ใช้ เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดองค์กร การอนุรักษ์ การดัดแปลงหรือดัดแปลง การดึง การให้คำปรึกษา การใช้ การสื่อสารโดยการส่ง การออกอากาศ หรือรูปแบบอื่นใด การทำให้พร้อมใช้งาน การกระทบยอด หรือการเชื่อมต่อระหว่างกัน ตลอดจนการปิดกั้น การลบล้าง หรือการทำลาย

ความโปร่งใสและข้อมูลรายละเอียด

ประการแรก ความโปร่งใสจะแสดงออกมาโดยการเตือนคุณว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผล ดังนั้น ในกรณีที่คุณพิจารณาว่าข้อมูลขาดหายไปหรือไม่ชัดเจนเพียงพอในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอเชิญคุณติดต่อ DPO ของเราซึ่งจะพยายามตอบคำถามของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราแบ่งปันกับคุณ:

 • ข้อมูลประจำตัวและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูล
 • รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
 • ผู้รับหรือหมวดหมู่ของผู้รับ
 • ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายที่ติดตามโดยผู้ควบคุมข้อมูลหรือบุคคลที่สาม หากมี
 • ในกรณีที่เป็นไปได้ ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ควบคุมตั้งใจที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือไปยังองค์กรระหว่างประเทศ
 • ระยะเวลาของการเก็บรักษาข้อมูล
 • การมีอยู่ของสิทธิ์ในการร้องขอจากผู้ควบคุมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การแก้ไขหรือการลบข้อมูลดังกล่าว หรือการจำกัดการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลและสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล
 • ลี้>
 • หากเป็นไปได้ การมีอยู่ของสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
 • สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล
 • ข้อมูลที่ระบุว่าข้อกำหนดในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดหรือตามสัญญาหรือไม่ หรือไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการสรุปสัญญาหรือไม่ และเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ รวมถึงผลที่ตามมาที่เป็นไปได้ของการไม่ -การจัดหาข้อมูลนี้
 • การมีอยู่ของการตัดสินใจอัตโนมัติ รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์
 • ผู้ควบคุมข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลนี้ (วัตถุประสงค์)
 • พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล
 • ลักษณะบังคับหรือเป็นทางเลือกของการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการคำขอของคุณและการเตือนหมวดหมู่ของข้อมูลที่ประมวลผล
 • แหล่งที่มาของข้อมูล (เมื่อมีการใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่ให้ผ่านบริการออนไลน์เพื่อประมวลผลคำขอของคุณ)
 • หมวดหมู่ของเจ้าของข้อมูล
 • ผู้รับข้อมูล (โดยหลักการแล้ว เฉพาะบริษัทของเราเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเมื่อจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม)
 • ระยะเวลาของการเก็บรักษาข้อมูล
 • มาตรการรักษาความปลอดภัย (คำอธิบายทั่วไป)
 • ความเป็นไปได้ของการถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรปหรือการตัดสินใจอัตโนมัติ
 • สิทธิ์ของคุณและวิธีการใช้สิทธิ์


แหล่งข้อมูล

เจ้าของข้อมูล

บริการจองที่นำเสนอโดย Liva Core กำหนดให้คุณต้องสื่อสารข้อมูลบางอย่างเพื่อให้คุณสามารถจองได้ โดยทั่วไปแล้วข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกมอบให้แก่เราโดยคุณ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล คุณยังสามารถแบ่งปันข้อมูลบางอย่างตามความตั้งใจของคุณเองเพื่อรับประโยชน์จากคุณภาพการบริการที่ดีขึ้นระหว่างการขนส่ง (เช่น ความต้องการพิเศษในการเข้าถึง) ในกรณีนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อสารเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเท่านั้น รวมถึงในช่องข้อความอิสระ (เช่น ช่อง "ข้อความ" ในแบบฟอร์ม) ในทำนองเดียวกันระหว่างการสื่อสารของคุณกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ผ่านแบบฟอร์มติดต่อ ข้อความของเรา หรือโซลูชันอื่น ๆ ภายนอกแพลตฟอร์มการจอง Liva ที่เราใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือผู้ให้บริการเฉพาะทาง เช่น Zendesk, Whatsapp, Messenger, Instagram, X (Twitter ).

ผู้ใช้รายอื่น

เพื่อให้เคารพหลักการในการลดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เหลือน้อยที่สุด จึงไม่จำเป็นต้องมีอีเมลของผู้ที่ติดตามคุณในระหว่างการจอง ดังนั้น Liva Core จึงไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่ติดตามได้ ดังนั้น เราขอให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณอาจแบ่งปันกับเราเกี่ยวกับพวกเขา จากนั้นจึงแบ่งปันลิงก์ไปยังหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้กับพวกเขาโดยเร็วที่สุด เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประมวลผลของ ข้อมูลและสิทธิของพวกเขา

อัตโนมัติ

เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ของเราหรือใช้แพลตฟอร์มการจอง Liva ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ

สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ

สำหรับลูกค้าหรือหุ้นส่วนมืออาชีพ ข้อมูลทางกฎหมายที่เข้าถึงได้สาธารณะบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่พวกเขาดำเนินการนั้น อาจได้รับการจัดเตรียมโดยพันธมิตรที่เชี่ยวชาญ

พันธมิตร

พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริษัทในเครือ Liva Core Group

ผู้ให้บริการ

บริการจองที่จัดทำโดยแพลตฟอร์มการจอง Liva ใช้ผู้ให้บริการภายนอก ในบางสถานการณ์ ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณมาให้เรา เพื่อดำเนินการจองให้เสร็จสิ้นเป็นหลัก

ผู้ให้บริการขนส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งอาจติดต่อเราและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณในบางกรณี เช่น ในกรณีที่เกิดปัญหากับการจองของคุณ หรือในกรณีที่เกิดข้อพิพาทกับคุณ จากนั้น Liva Core จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดและจำกัดการเข้าถึงไปยังผู้รับที่ได้รับอนุญาต (เช่น ผู้จัดการฝ่ายดำเนินคดี)

เครือข่ายสังคม

คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก วิธีการเชื่อมต่อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้อาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล คุณสามารถคัดค้านวิธีนี้ได้ง่ายๆ โดยเลือกที่จะเชื่อมต่อกับอีเมลของคุณ

กิจกรรมการประมวลผล

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการประมวลผลขึ้นอยู่กับฐานทางกฎหมายต่อไปนี้ที่อธิบายไว้ในกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR): ความยินยอมของคุณ (ซึ่งคุณสามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลา) การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือก่อนสัญญา หน้าที่ทางกฎหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย ความสนใจ.


การจอง

วัตถุประสงค์

อนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหา จากนั้น ดำเนินการและจัดการการจองทางออนไลน์ได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายที่สุด เพื่อชี้แจงให้กระจ่าง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณ (การยืนยัน การแจ้งเตือน การออกใบแจ้งหนี้ การแก้ไข การลงทะเบียนออนไลน์ หากจำเป็น กับผู้ให้บริการขนส่ง)

วัตถุประสงค์ภายหลัง: ข้อเสนอบริการที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการจอง (เช่น ข้อเสนอที่เพิ่มเติม ข้อเสนอวันครบรอบ)

พื้นฐานทางกฎหมาย

6.1.b - การประมวลผลมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา หรือสำหรับการดำเนินการตามมาตรการก่อนการทำสัญญาที่ดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูล

ข้อกำหนดในการจัดเตรียมข้อมูล

Liva Core ไม่สามารถดำเนินการจองให้เสร็จสิ้นได้ หากผู้ใช้ไม่ได้สื่อสารข้อมูลที่จำเป็น

หมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการประมวลผล

 • บัญชีผู้ใช้ - การสร้างและการรับรองความถูกต้อง: ชื่อ นามสกุล อีเมล
 • บัญชีผู้ใช้ - โปรไฟล์: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลลูกค้า: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลติดต่อ: อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

ชำระเงินโดยผู้ใช้โดยตรงกับพันธมิตรของเราที่เสนอช่องทางการชำระเงิน Liva Core จะไม่แทรกแซงการประมวลผลข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (การชำระเงิน - บัตรเครดิต: ชื่อผู้ถือ หมายเลขบัตร วันหมดอายุ CVC/CVV) พันธมิตรด้านการจัดการการชำระเงินของเราคือ Omise เกตเวย์การชำระเงินที่ได้รับการรับรอง PCI ประเทศไทย (บริษัท โอมิเซะ จำกัด 1448/4 อาคาร J2 คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) ซอยลาดพร้าว 87 (จันทรสุข) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคงจาน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย ). ในฐานะส่วนหนึ่งของการจัดการการชำระเงินสำหรับการจองของคุณด้วยบัตรเครดิต เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณกับพันธมิตรรายนี้ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน การคัดค้าน การคืนเงิน หรือแม้แต่การป้องกันการฉ้อโกง ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของโอมิเซะ

ระยะเวลาการจัดเก็บ

ตราบใดที่บัญชีผู้ใช้ยังใช้งานได้และนานถึง 5 ปีนับจากการจองครั้งล่าสุด บัญชีผู้ใช้

วัตถุประสงค์

ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเราได้ ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราจะถูกใช้เพื่อจัดการบัญชีนี้ และช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากบริการจองแต่ละรายการที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มการจองของ Liva (เช่น: ดำเนินการค้นหา จอง ปรึกษาการจองของคุณ กำหนดค่าของคุณ บัญชีบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ)

พื้นฐานทางกฎหมาย

6.1.a - เจ้าของข้อมูลยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างน้อยหนึ่งประการ

ข้อกำหนดในการจัดเตรียมข้อมูล

Liva Core ไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้ หากผู้ใช้ไม่ได้สื่อสารข้อมูลที่จำเป็น

หมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการประมวลผล

 • บัญชีผู้ใช้ - การสร้างและการรับรองความถูกต้อง: ชื่อ นามสกุล อีเมล
 • บัญชีผู้ใช้ - โปรไฟล์: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลลูกค้า: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลติดต่อ: อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

ระยะเวลาการจัดเก็บ

ตราบใดที่บัญชีผู้ใช้ยังใช้งานได้และจนกว่าจะถูกลบ หรือ 3 ปีนับจากวันที่มีกิจกรรมครั้งล่าสุด


บริการลูกค้า

วัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายของการบริการลูกค้าคือการช่วยเหลือคุณในระหว่างการจอง (เช่น การสร้าง/การจัดการบัญชี การชำระเงิน การออกใบแจ้งหนี้) และทุกครั้งที่คุณติดต่อเราด้วยเหตุผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณ (สำหรับ ตัวอย่าง: เกี่ยวกับผู้ให้บริการขนส่งของคุณ ข้อร้องเรียน) เพื่อรับประกันคุณภาพการบริการลูกค้าของเรา เราจึงให้บริการแก่คุณผ่านเครื่องมือที่แตกต่างกัน ในหลายภาษา และจากโซนทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ช่วยให้เรามั่นใจได้ถึงความพร้อมใช้งานสูงสุด

พื้นฐานทางกฎหมาย

6.1.a - เจ้าของข้อมูลยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างน้อยหนึ่งประการ

ข้อกำหนดในการจัดเตรียมข้อมูล

Liva Core ไม่สามารถให้การสนับสนุนลูกค้าได้หากไม่มีการให้ข้อมูลที่จำเป็น

หมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการประมวลผล

 • บัญชีผู้ใช้ - การสร้างและการรับรองความถูกต้อง: ชื่อ นามสกุล อีเมล
 • บัญชีผู้ใช้ - โปรไฟล์: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลลูกค้า: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลติดต่อ: อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

พันธมิตรหลักของเราสำหรับการจัดการการบริการลูกค้าคือ Zendesk ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการบริการลูกค้าบนคลาวด์ที่ให้บริการจองตั๋ว และโดยทั่วไปคือโซลูชันการสนับสนุนลูกค้า เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรรายนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนที่เรามอบให้คุณในทุกขั้นตอนของการจอง เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณแชร์กับฝ่ายบริการลูกค้าของเราเป็นหลัก เช่น เมื่อใช้บริการต่างๆ เช่น “การสนับสนุนการพูดคุยสนทนา” ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

ระยะเวลาการจัดเก็บ

ตราบใดที่บัญชีผู้ใช้ยังใช้งานได้ หรือจนกว่าความยินยอมจะถูกเพิกถอน และ 3 ปีนับจากการร้องขอความช่วยเหลือครั้งล่าสุดของคุณ


การบัญชีและการออกใบแจ้งหนี้

วัตถุประสงค์

เราเก็บใบแจ้งหนี้และเอกสารบังคับอื่นๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการจองของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันด้านการบัญชีและภาษีทั่วไปของเรา

พื้นฐานทางกฎหมาย

6.1.c - การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่ผู้ควบคุมข้อมูลต้องปฏิบัติตาม

หมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการประมวลผล

 • บัญชีผู้ใช้ - โปรไฟล์: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลลูกค้า: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์

ระยะเวลาการจัดเก็บ

10 ปีนับแต่สิ้นปีบัญชีปัจจุบัน ความปลอดภัยและการป้องกัน

วัตถุประสงค์

การรับรองความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ Liva Core โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจจับและป้องกันเหตุการณ์ที่น่าสงสัยบนแพลตฟอร์มการจอง Liva และเว็บไซต์ทั้งหมดของ Liva Core Group

พื้นฐานทางกฎหมาย

6.1.c - การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่ผู้ควบคุมข้อมูลต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบสหภาพยุโรป 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีลงวันที่ 27 เมษายน 2016 ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวอย่างเสรี ที่เรียกว่าระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป - GDPR

ภาระผูกพันทางกฎหมายสำหรับการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 32 ของ GDPR)

หมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการประมวลผล

 • บัญชีผู้ใช้ - การสร้างและการรับรองความถูกต้อง: ชื่อ นามสกุล อีเมล
 • บัญชีผู้ใช้ - โปรไฟล์: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลลูกค้า: ตำแหน่ง สัญชาติ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์
 • การจอง - ข้อมูลติดต่อ: อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
 • การเรียกดู: ประเภทสื่อ (คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ) รูปแบบการแสดงผล ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ ภาษา การประทับเวลาการเชื่อมต่อ ช่องสัญญาณ Conversion URL อ้างอิง
 • การบันทึก: กิจกรรมผู้ใช้ ตัวระบุ การประทับเวลาการเชื่อมต่อ ที่อยู่ IP

ระยะเวลาการจัดเก็บ

ตราบใดที่บัญชีผู้ใช้ยังใช้งานได้และจนกว่าจะถูกลบหรือ 5 ปีนับจากกิจกรรมครั้งล่าสุด

การแบ่งปันข้อมูล

Liva Core แบ่งปันข้อมูลของคุณภายในกลุ่ม Liva Core และกับบุคคลที่สาม ภายในขอบเขตของสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลแต่ละครั้ง นอกเหนือจากผู้ให้บริการขนส่งที่คุณเลือกแล้ว บุคคลที่สามเหล่านี้ยังอาจรวมถึงผู้ให้บริการรายอื่นด้วย

บุคคลที่สามที่ใช้ในการเสนอบริการจองของเราแก่คุณ โดยเฉพาะผ่านทางแพลตฟอร์มการจอง Liva (ตัวอย่าง: สถานประกอบการธนาคาร หรือแม้แต่บริษัทในเครือของ Liva Core)

Liva Core เป็นบริษัทที่มีมิติระดับสากลซึ่งอาศัยเครือข่ายของบริษัทย่อยและพันธมิตร นอกจากนี้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของเรายังเป็นกิจกรรมข้ามพรมแดน ผู้ใช้ของเราทำการจองบนแพลตฟอร์มการจอง Liva จากประเทศต่างๆ และกับผู้ให้บริการขนส่งที่อยู่ในประเทศอื่น

ในบริบทนี้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งไปยังประเทศต่างๆ ภายใต้กฎหมายที่แตกต่างกัน Liva Core จะวางมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้การประมวลผลข้อมูลของคุณข้ามพรมแดนเป็นไปตามกฎระเบียบของยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการโอนกับประเทศนอกสหภาพยุโรป Liva Core ใช้มาตรการป้องกัน สัญญา องค์กร และทางเทคนิคเพื่อรับประกันการคุ้มครองการถ่ายโอนที่กล่าวถึง คุณสามารถติดต่อเรา (dpo@livacore.com) เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

ภายในกลุ่ม Liva Core

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนจากหรือไปยังแต่ละบริษัทในกลุ่ม Liva Core โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บริการจองของเรา รับประกันบริการลูกค้าของเรา หรือป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ Liva Core อาศัยบริษัทในเครือซึ่งมีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับบริษัทในเครือของ Liva Core Group ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณร้องขอการบริการลูกค้า

กับผู้ให้บริการขนส่งตามการจองของคุณ

ในขั้นตอนของการสรุปการจองของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการขนส่งในการให้บริการ จะถูกสื่อสารไปยังผู้ให้บริการ ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการจองและข้อกำหนดของผู้ให้บริการขนส่ง โดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจอง - ข้อมูลติดต่อ: อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

เราขอเตือนคุณว่าผู้ให้บริการขนส่งให้บริการขนส่งแก่คุณโดยไม่ขึ้นอยู่กับบริการจองที่เราเสนอให้คุณโดยสิ้นเชิง โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการขนส่งก่อนที่จะสรุปการจองของคุณ เพื่ออนุมัติกรอบการทำงานที่พวกเขาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาขอให้คุณสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลเสริมกับพวกเขา (สำหรับ เช่นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย) ด้วยเครือข่ายโซเชียล

Liva Core ได้นำฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างที่พัฒนาและให้บริการโดยเครือข่ายโซเชียล ซึ่งหมายถึงการส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของคุณไปยังเครือข่ายเหล่านี้ เมื่อคุณยินยอมให้ใช้งาน

เข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Facebook, Instagram หรือ Google

นอกเหนือจากการเชื่อมต่อมาตรฐานกับบัญชีผู้ใช้ผ่านที่อยู่อีเมลแล้ว Liva Core ยังมอบโอกาสให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของตนบนแพลตฟอร์มการจอง Liva โดยใช้ตัวระบุของตนเองบนบัญชี Facebook, Instagram หรือ Google

 • โดยการเชื่อมต่อผ่านบัญชี Google ผู้ใช้ยินยอมให้ Google แบ่งปันชื่อ ที่อยู่อีเมล การตั้งค่าภาษา และรูปโปรไฟล์กับ Liva Core
 • โดยการเชื่อมต่อผ่านบัญชี Facebook ผู้ใช้ยินยอมให้แบ่งปัน Facebook กับ Liva Core เพื่อรับข้อมูลที่พวกเขาสามารถเลือกที่จะแบ่งปัน เช่น ที่อยู่อีเมลของพวกเขา เมื่อคุณใช้ Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจอง Liva Facebook จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับ Facebook
 • โดยการเชื่อมต่อผ่านบัญชี Instagram ผู้ใช้ยินยอมให้ Instagram แบ่งปันกับ Liva Core เพื่อรับข้อมูลที่พวกเขาสามารถเลือกที่จะแบ่งปัน เช่น ที่อยู่อีเมลของพวกเขา เมื่อคุณใช้ Instagram เพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจอง Liva นั้น Instagram จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับ Instagram

ผู้ใช้สามารถแยกบัญชี Facebook, Instagram หรือ Google ของเขาออกจากบัญชีผู้ใช้ของเขาบนแพลตฟอร์มการจอง Liva ได้อย่างอิสระ

Facebook, Instagram หรือ Google อาจอาจมีข้อมูลอ้างอิงโยงที่เกี่ยวข้องกับคุณที่รวบรวมจากแพลตฟอร์มการจอง Liva กับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณที่รวบรวมบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ การอ้างอิงโยงนี้อาจอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณทางอ้อม เราขอเชิญคุณ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook, Instagram และ Google ก่อนที่จะใช้บริการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจอง Liva

การใช้งานส่วนขยายที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม

แพลตฟอร์มการจอง Liva ได้ใช้ส่วนขยายการเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์ก ฟังก์ชันประกอบด้วยการอนุญาตให้คุณ "เชื่อมต่อ" หรือแม้แต่ "แบ่งปัน" ข้อมูลบางอย่างบนบัญชี Facebook, Twitter, Instagram หรือ Google ของคุณ เราขอเชิญชวนให้คุณตรวจสอบการตั้งค่าการแชร์บนบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณ เพื่อควบคุมการเปิดเผยข้อมูลที่แชร์และอาจปรากฏแก่ผู้อื่น

บริการส่งข้อความโซเชียลมีเดีย

แพลตฟอร์มการจอง Liva ได้ใช้บริการส่งข้อความโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารด้วยวิธีที่เหมาะสมกับคุณกับทีมงาน Liva Core

ก่อนที่จะใช้งาน เราขอเชิญคุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Whatsapp, Messenger และ Line ซึ่งมีอยู่ในแพลตฟอร์มการจอง Liva กับที่ปรึกษาของเรา

ในบางกรณี เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับคุณกับที่ปรึกษาของเรา (ภายในหรือภายนอก) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับบริษัทกฎหมาย (ซึ่งอยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับ) ในกรณีของการจัดการคดีความ หรือเพียงตอบสนองต่อข้อร้องเรียน เป็นต้น

กับเจ้าหน้าที่

ในบางกรณี เมื่อกฎหมายหรือภาระผูกพันทางกฎหมายอื่น ๆ กำหนดให้เราต้องดำเนินการดังกล่าว หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณกับหน่วยงานบางแห่ง

การเก็บรักษาและการถ่ายโอนข้อมูล

เราได้เลือกที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ไว้กับผู้ให้บริการที่มีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในพื้นที่สหภาพยุโรปและรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูงสุดแห่งหนึ่งในตลาด

โฮสติ้งของแพลตฟอร์มการจอง Liva และเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูลนั้นจัดทำโดยผู้รับเหมาช่วง OVH ของเรา (สำนักงานใหญ่: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - ฝรั่งเศส) เราควบคุมพารามิเตอร์หลักของ แพลตฟอร์ม รวมถึงการเลือกตำแหน่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในโซนยุโรป:

« เมื่อลูกค้าเลือกบริการที่ใช้ศูนย์ข้อมูลตั้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไปในสหภาพยุโรป: ในกรณีนี้ ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกถ่ายโอนไปภายนอก: ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือประเทศที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามี ระดับการป้องกันที่เพียงพอ [...] ». โอวีเอช

เราขอเชิญชวนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ OVH สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่นำไปใช้และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรป โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจด้านความเพียงพอของประเทศผู้รับ หรือตามการรับประกันที่เหมาะสมที่ดำเนินการโดยผู้รับ

สำหรับการประมวลผลแต่ละครั้ง ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของการประมวลผล (ตามแบบฟอร์มที่ให้ไว้ในทะเบียนของ "กิจกรรมการประมวลผล") อาจเพิ่มระยะเวลาเก็บรักษาเพิ่มเติมในช่วงเริ่มต้นนี้ตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับกับการประมวลผลที่เป็นปัญหา ในระหว่างนั้นข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลระดับกลางโดยมีการเข้าถึงที่จำกัด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนด เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากฐานข้อมูลของเรา

มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราใส่ใจเป็นพิเศษกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Liva Core ได้กำหนดนโยบายการจัดการการอนุญาต ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่มุ่งควบคุมการเข้าถึงระบบข้อมูล Liva Core Group โดยทีมงานทั้งหมดของเรา (พนักงานและผู้ให้บริการ) มาตรการนี้ช่วยเสริมสร้างการปกป


นโยบายความเป็นส่วนตัวของ LiVa

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:
เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ถือครอง
เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
หากต้องการยกเลิกการรับการสื่อสารทางการตลาดได้ตลอดเวลา
เพื่อจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (ในบางกรณี สถานการณ์และอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้)
เพื่อรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับ liva.com

ข้อมูลที่รวบรวม

 • ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ รูปถ่าย ลักษณะใบหน้า เพศ วันเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง และประเทศที่พำนัก
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่คุณมอบให้เราเพื่อวัตถุประสงค์ในการจองบริการ

เราใช้ข้อมูลนี้

 • เพื่อให้บริการแก่คุณ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีและภาษี
 • สำหรับการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางประวัติศาสตร์และสถิติ

คุ้กกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเราโดยระบุการตั้งค่า ข้อมูล ติดตามการจองและการซื้อของคุณ และอำนวยความสะดวกในการดูแลเว็บไซต์
หากคุณต้องการปฏิเสธคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ยอมรับคุกกี้ คุ้กกี้.

พื้นที่จัดเก็บ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (“PDPA”) มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2022
รายละเอียดการติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงที่อยู่อีเมล ชื่อและนามสกุล และรายละเอียดบริษัท) จะถูกจัดเก็บโดย liva .com เป็นไปตาม PDPA

โอนย้าย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยโดยบุคคลที่สาม: เพื่อตอบสนองต่อคำขอหรือข้อสงสัยของคุณ เป็นส่วนหนึ่งของการจองหรือในกรณีที่ฝ่ายเหล่านั้นจัดการข้อมูลในนามของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ หรือต่อบุคคลที่สามอื่นๆ ในแต่ละกรณี เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันหรือการร้องขอทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือความมั่นคงของชาติ

เพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลของคุณ

หากคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลของคุณ ติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลของเรา . ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบในไม่ช้าเมื่อได้รับคำขอแจ้งการยกเลิก dpo@liva.com