ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตั๋วอิเล็คทรอนิกส์:

ราคาตั๋วนี้รวมการเดินทางไปและกลับจากเกาะแล้ว ตั๋วนี้เป็นแบบอิเล็คทรอนิกส์ ตั๋วจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีหมายเลขการจองปรากฎชัดเจน และใช้ได้ตามวันและเวลาที่ปรากฏนี้เท่านั้น

ยืนยันการจอง:

เมื่อท่านจองเสร็จ ท่านจะได้รับข้อความระบุการจองของท่านจากเราผ่านทางอีเมล์ หลังจากเราออกหมายเลขการจองและ/หรือรายละเอียดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงจะได้รับการยืนยันที่นั่งบนเรือเฟอร์รี่ เมื่อทำการจองท่านต้องชำระเต็มจำนวน หากท่านไม่ได้ชำระเต็มจำนวนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่านและสิทธิ์ในการให้ท่านโดยสารเรือ หากลูกค้ายังไม่ได้รับตั๋วอิเล็คทรอนิกส์เพื่อยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านได้รับใบยืนยันการชำระเงิน โปรดติดต่อกลับมายังเราโดยเร็วที่สุดเพื่อรับตั๋ว หากเราไม่ได้รับการติดต่อจากท่านภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาการเดินทาง ลีว่ากรุ๊ป HK จำกัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับตั๋วตรงเวลาที่กำหนด

การยกเลิกและกรณีเกิดความล่าช้า:

บริษัทเรือเฟอร์รี่ของแต่ละที่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโดยปราศจากพันธะในการรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร บริษัทยังขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวเรือได้ทุกเมื่อ โดยมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ไม่อำนวยหรือด้วยสถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร บริษัทลีว่ากรุ๊ป HK จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การบุบสลาย หรือการบาดเจ็บใดๆที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการยกเลิกหรือการบริการที่ล่าช้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดค่าใช้จ่ายด้านที่พักหรือค่าเดินทางใดๆ อันเป็นผลมาจากการยกเลิกหรือบริการที่ล่าช้า ค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาให้ถือว่าเป็นภาระรับผิดชอบของผู้โดยสารแต่เพียงผู้เดียว

การจ่ายเงินคืนและการปรับเปลี่ยนเวลา:

การคืนเงินจะออกตามดุลยพินิจของเราโดยจะแจ้งยกเลิก 72 hoursโดยคิดค่าบริการ 10% หรือ 500 baht แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า การแก้ไขการจองจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการ 200 baht บวกส่วนต่างของค่าโดยสาร การเปลี่ยนตารางเวลาขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างและควรทำ 72 hoursขึ้นไปก่อนที่แขกจะออกเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูท่องเที่ยว

การจองที่ทำในเวลาน้อยกว่า 72 hoursหลังจากออกเดินทางจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ในกรณีนี้ผู้ประกอบการยกเลิกการเดินทางไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและลูกค้าขอยกเลิกโดยไม่กำหนดเวลาใหม่ราคาจองจะได้รับคืนไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการ

หากด้วยเหตุผลบางประการที่คุณต้องซื้อตั๋วใหม่เนื่องจากตั๋วที่คุณไม่ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่เรือเฟอร์รี่การคืนเงินจะออกก็ต่อเมื่อมีการส่งภาพสแกนของการซื้อครั้งที่สองของคุณมาให้เราเพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อของคุณ

การปฏิเสธการชำระเงิน / กรณีพิพาท:

ในการใช้เว็บไซต์และบริการ Liva Group HK Limited "Ferrysamui.com" ลูกค้าตกลงที่จะติดต่อทีมบริการลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ที่คุณอาจจะมีก่อนที่จะเปิดข้อพิพาทกับธนาคาร หากลูกค้าทำไม่สำเร็จลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 500 ดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการดำเนินการปฏิเสธการชำระเงิน ที่Ferrysamui.comทีมบริการลูกค้าของเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการจองหรือจนกว่าลูกค้าจะเดินทางได้อย่างราบรื่น

การขึ้นเรือ:

ผู้โดยสารต้องไปถึงท่าเรืออย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาเรือออก มิฉะนั้นตั๋วของท่านอาจถูกยกเลิก เรือจะปิดรับผู้โดยสารขึ้นเรือ 5-10 นาทีก่อนเวลาออก ผู้โดยสารจะไม่ได้รับเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางใหม่ได้ในกรณีที่ผู้โดยสารมาสาย พนักงานเรืออาจยินยอมให้ท่านขึ้นเรือลำต่อไปในกรณีที่มีเรือ อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เรือเท่านั้น

เด็กๆ ที่มาลำพัง:

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะไม่ไดรับอนุญาตให้โดยสารเรือถ้าไม่มีผู้ดูแล และผู้ดูแลต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์

เดินทางวันเดียวกับเที่ยวบิน:

บริษัทเรือเฟอร์รี่ต่างๆ ให้บริการโดยสารแบบจุดต่อจุดเท่านั้นและจะไม่รับผิดชอบต่อผู้โดยสารหากเกิด การล่าช้าในการเดินทางโดยเครื่องบิน

มารยาทในการโดยสารเรือ:

เมื่อไปถึงท่าเรือ ผู้โดยสารควรติดตามคำแนะนำของพนักงานบริษัทเรือเฟอร์รี่อย่างเคร่งครัดในทุกกรณี รวมทั้งปฏิบัติตามป้ายเตือนที่ติดไว้บนเรือทุกอย่าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับผู้โดยสารหรือขนส่งสิ่งของขึ้นเรือตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท

คำเตือนทางกายภาพ:

เราขอให้ผู้โดยสารที่กำลังตั้งครรภ์หรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจหรือหลังหรือส่วนใดก็ตาม ให้ระวังเป็นพิเศษ และที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น คือผู้โดยสารที่เดินทางกับทารก(ต่ำกว่า 3 ขวบ) บริษัทเรือเฟอร์รี่แต่ละแห่งมีกรมธรรม์ประกันภันภัยสำหรับผู้โดยสารทุกคนในกรณีที่มีเหตุไม่คาดคิดรวมทั้งประกันภัยภายใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อครอบคลุมเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสีย ลีว่ากรุ๊ป HK จำกัด และเอเย่นจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในกรณีที่มีการสูญเสีย บุบสลาย บาดเจ็บ อุบัติเหตุ หรือการสูญหายใดๆ ของสัมภาระของผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งขาไปและขากลับไม่ว่าในกรณีใดๆ

สัมภาระ:

เรื่องนี้ไม่มีข้อกำหนดตายตัวเมื่อจองกับ Ferrysamui.com อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ท่านมีกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 2 ชิ้น และหนักไม่เกิน 20 กก. บริษัทเรือเฟอร์รี่แต่ละแห่งขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับสัมภาระบางอย่างขึ้นเรือ (แทบจะไม่เกิดขึ้น) กรุณาเขียนชื่อและที่พักของท่านติดไว้ที่กระเป๋าทุกชิ้นเพื่อง่ายต่อการรับคืนเมื่อเรือขึ้นฝั่ง สัมภาระที่ง่ายต่อการแตกหักหรือบุบสลายหรือทรัพย์สินมีค่าต่างๆ เช่น เงิน เครื่องประดับ โลหะ เครื่องเงิน เครื่องไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป เครื่องถ่ายวีดีโอและอุปกรณ์ เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือพาสปอร์ตหรือเอกสารอื่นๆเหล่านี้ให้ถือเป็นภาระของผู้โดยสารในการดูแลรักษาด้วยตนเอง

การชำระเงิน:

ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะต้องจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ ณ ช่วงเวลาการขายนั้นๆ ยกเว้นในกรณีที่เราติดต่อลูกค้าโดยตรง ค่าโดยสาร ราคา ตารางเวลา เส้นทางและบริการอื่นๆนั้นได้ถูกกำหนดขึ้น ณ เวลาของการประชาสัมพันธ์การขายนั้นๆ และสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าโดยสารที่ปรากฏนั้นอาจไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ยกเว้นในกรณีที่เราได้แจ้งไว้ชัดเจน

ค่าบริการและค่าภาษี:

ท่านอาจจะต้องติดตามกฎข้อบังคับในการจ่ายภาษีของรัฐรวมทั้งค่าบริการในการดำเนินงานของเอเย่นตามการใช้บริการของท่านซึ่งเป็นค่าบริการที่อยู่นอกเหนือจากค่าโดยสารที่ได้ปรากฏไว้ ยกเว้นในกรณีที่เราติดต่อกับท่านโดยตรง ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

จองเป็นกลุ่ม:

การจองลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการจองและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้าพเจ้าขอรับทราบและยอมรับว่า ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้ปรากฏไว้ในกระบวนการจอง การยืนยันการจอง การทำบัญชี การเก็บเงิน การตรวจสอบเครดิตการ์ด การวิเคราะห์สถิติและการจัดการใดๆ ในอนาคตนั้น โดยการยอมรับของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าสู่การทำสัญญากับบริษัทและได้ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดของข้าพเจ้าเพื่อจุดประสงค์ดังที่กล่าวมา

ภาษา:

ภาษาของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และเม้ว่าจะมีการแปลออกเป็นภาษาอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ข้อยกเว้น:

Liva Group HK Limited จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ทำจากดินแดนฮ่องกงเนื่องจากข้อ จำกัด ในท้องถิ่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและคืนเงินการซื้อใด ๆ ของลูกค้าที่สงสัยว่ามาจากดินแดนเหล่านี้หรือเกี่ยวข้องกับดินแดนเหล่านี้และได้ตั้งค่าขั้นตอนการจองเพื่อปิดกั้นธุรกรรมดังกล่าว

กฎหมายที่บังคับใช้:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน คุณตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลฮ่องกง