ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตั๋วอิเล็คทรอนิกส์:

ราคาตั๋วนี้รวมการเดินทางไปและกลับจากเกาะแล้ว ตั๋วนี้เป็นแบบอิเล็คทรอนิกส์ ตั๋วจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีหมายเลขการจองปรากฎชัดเจน และใช้ได้ตามวันและเวลาที่ปรากฏนี้เท่านั้น

ยืนยันการจอง:

เมื่อท่านจองเสร็จ ท่านจะได้รับข้อความระบุการจองของท่านจากเราผ่านทางอีเมล์ หลังจากเราออกหมายเลขการจองและ/หรือรายละเอียดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงจะได้รับการยืนยันที่นั่งบนเรือเฟอร์รี่ เมื่อทำการจองท่านต้องชำระเต็มจำนวน หากท่านไม่ได้ชำระเต็มจำนวนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่านและสิทธิ์ในการให้ท่านโดยสารเรือ หากลูกค้ายังไม่ได้รับตั๋วอิเล็คทรอนิกส์เพื่อยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านได้รับใบยืนยันการชำระเงิน โปรดติดต่อกลับมายังเราโดยเร็วที่สุดเพื่อรับตั๋ว หากเราไม่ได้รับการติดต่อจากท่านภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาการเดินทาง ลีว่ากรุ๊ป HK จำกัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับตั๋วตรงเวลาที่กำหนด

การยกเลิกและกรณีเกิดความล่าช้า:

บริษัทเรือเฟอร์รี่ของแต่ละที่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโดยปราศจากพันธะในการรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร บริษัทยังขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวเรือได้ทุกเมื่อ โดยมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ไม่อำนวยหรือด้วยสถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร บริษัทลีว่ากรุ๊ป HK จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การบุบสลาย หรือการบาดเจ็บใดๆที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการยกเลิกหรือการบริการที่ล่าช้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดค่าใช้จ่ายด้านที่พักหรือค่าเดินทางใดๆ อันเป็นผลมาจากการยกเลิกหรือบริการที่ล่าช้า ค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาให้ถือว่าเป็นภาระรับผิดชอบของผู้โดยสารแต่เพียงผู้เดียว

การจ่ายเงินคืนและการปรับเปลี่ยนเวลา:

ผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น โดยต้องทำการยกเลิกไม่น้อยกว่า 72 hours และจะได้รับเงินคืน 10% หรือ 500 baht โดยให้ถือตามจำนวนที่มากกว่า การเปลี่ยนแปลงเวลาและจุดขึ้นเรือ ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 200 baht และต้องเสียส่วนต่างที่เกิดขึ้น การทำการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างและต้องแจ้งก่อนเวลาออกไม่น้อยกว่า 72 hours โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นไฮซีซั่น ในกรณีที่บริษัทเป็นฝ่ายทำการยกเลิก บริษัทจะเป็นฝ่ายคืนเงินให้ผู้โดยสารตามจำนวนที่ผู้โดยสารชำระให้แก่บริษัท และในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องซื้อตั๋วใหม่เนื่องด้วยตั๋วอันเก่าไม่เป็นที่ยอมรับของพนักงานเรือ ท่านจะได้รับเงินคืนก็ต่อเมื่อท่านได้ส่งสำเนาตั๋วใบที่สองมาให้เราเพื่อยืนยันหลักฐานการซื้อตั๋ว

Chargeback/Dispute cases:

By using Liva Group HK Limited "Ferrysamui.com" website and services customer agree to contact the customer service team to resolve any problems you might have before opening a dispute with the bank. If the customer failed to do so, the customer agree to pay $500 fine for operational costs of chargeback processing. At Ferrysamui.com, our customer service team will do everything possible to help customers to solve problems that might happen during the booking process or until customer travelled smoothly.

การขึ้นเรือ:

ผู้โดยสารต้องไปถึงท่าเรืออย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาเรือออก มิฉะนั้นตั๋วของท่านอาจถูกยกเลิก เรือจะปิดรับผู้โดยสารขึ้นเรือ 5-10 นาทีก่อนเวลาออก ผู้โดยสารจะไม่ได้รับเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางใหม่ได้ในกรณีที่ผู้โดยสารมาสาย พนักงานเรืออาจยินยอมให้ท่านขึ้นเรือลำต่อไปในกรณีที่มีเรือ อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เรือเท่านั้น

เด็กๆ ที่มาลำพัง:

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะไม่ไดรับอนุญาตให้โดยสารเรือถ้าไม่มีผู้ดูแล และผู้ดูแลต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์

เดินทางวันเดียวกับเที่ยวบิน:

บริษัทเรือเฟอร์รี่ต่างๆ ให้บริการโดยสารแบบจุดต่อจุดเท่านั้นและจะไม่รับผิดชอบต่อผู้โดยสารหากเกิด การล่าช้าในการเดินทางโดยเครื่องบิน

มารยาทในการโดยสารเรือ:

เมื่อไปถึงท่าเรือ ผู้โดยสารควรติดตามคำแนะนำของพนักงานบริษัทเรือเฟอร์รี่อย่างเคร่งครัดในทุกกรณี รวมทั้งปฏิบัติตามป้ายเตือนที่ติดไว้บนเรือทุกอย่าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับผู้โดยสารหรือขนส่งสิ่งของขึ้นเรือตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท

คำเตือนด้วยภาษากาย:

เราขอให้ผู้โดยสารที่กำลังตั้งครรภ์หรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจหรือหลังหรือส่วนใดก็ตาม ให้ระวังเป็นพิเศษ และที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น คือผู้โดยสารที่เดินทางกับทารก(ต่ำกว่า 3 ขวบ) บริษัทเรือเฟอร์รี่แต่ละแห่งมีกรมธรรม์ประกันภันภัยสำหรับผู้โดยสารทุกคนในกรณีที่มีเหตุไม่คาดคิดรวมทั้งประกันภัยภายใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อครอบคลุมเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสีย ลีว่ากรุ๊ป HK จำกัด และเอเย่นจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในกรณีที่มีการสูญเสีย บุบสลาย บาดเจ็บ อุบัติเหตุ หรือการสูญหายใดๆ ของสัมภาระของผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งขาไปและขากลับไม่ว่าในกรณีใดๆ

สัมภาระ:

เรื่องนี้ไม่มีข้อกำหนดตายตัวเมื่อจองกับ Ferrysamui.com อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ท่านมีกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 2 ชิ้น และหนักไม่เกิน 20 กก. บริษัทเรือเฟอร์รี่แต่ละแห่งขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับสัมภาระบางอย่างขึ้นเรือ (แทบจะไม่เกิดขึ้น) กรุณาเขียนชื่อและที่พักของท่านติดไว้ที่กระเป๋าทุกชิ้นเพื่อง่ายต่อการรับคืนเมื่อเรือขึ้นฝั่ง สัมภาระที่ง่ายต่อการแตกหักหรือบุบสลายหรือทรัพย์สินมีค่าต่างๆ เช่น เงิน เครื่องประดับ โลหะ เครื่องเงิน เครื่องไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป เครื่องถ่ายวีดีโอและอุปกรณ์ เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือพาสปอร์ตหรือเอกสารอื่นๆเหล่านี้ให้ถือเป็นภาระของผู้โดยสารในการดูแลรักษาด้วยตนเอง

การชำระเงิน:

ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะต้องจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ ณ ช่วงเวลาการขายนั้นๆ ยกเว้นในกรณีที่เราติดต่อลูกค้าโดยตรง ค่าโดยสาร ราคา ตารางเวลา เส้นทางและบริการอื่นๆนั้นได้ถูกกำหนดขึ้น ณ เวลาของการประชาสัมพันธ์การขายนั้นๆ และสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าโดยสารที่ปรากฏนั้นอาจไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ยกเว้นในกรณีที่เราได้แจ้งไว้ชัดเจน

ค่าบริการและค่าภาษี:

ท่านอาจจะต้องติดตามกฎข้อบังคับในการจ่ายภาษีของรัฐรวมทั้งค่าบริการในการดำเนินงานของเอเย่นตามการใช้บริการของท่านซึ่งเป็นค่าบริการที่อยู่นอกเหนือจากค่าโดยสารที่ได้ปรากฏไว้ ยกเว้นในกรณีที่เราติดต่อกับท่านโดยตรง ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

จองเป็นกลุ่ม:

การจองลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการจองและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัว:

ข้าพเจ้าขอรับทราบและยอมรับว่า ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้ปรากฏไว้ในกระบวนการจอง การยืนยันการจอง การทำบัญชี การเก็บเงิน การตรวจสอบเครดิตการ์ด การวิเคราะห์สถิติและการจัดการใดๆ ในอนาคตนั้น โดยการยอมรับของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าสู่การทำสัญญากับบริษัทและได้ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดของข้าพเจ้าเพื่อจุดประสงค์ดังที่กล่าวมา

ภาษา:

ภาษาของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และเม้ว่าจะมีการแปลออกเป็นภาษาอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Exceptions:

Liva Group HK Limited will not accept any orders made from Hong kong territories due to local restrictions. We reserves the right to refuse & refund any purchase made by customers suspected to be from these territories or related to these territories, and have set up the booking process to block such transactions.

Governing Law:

This Terms and Condition shall be governed by the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China. You agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the Hong Kong court.